Mẫu giấy tờ

11 10

Bản dịch báo cáo tài chính tiếng Anh (Financial statements) – Balance Sheet

Mẫu bản dịch báo cáo tài chính tiếng Anh (Financial statements) – Balance Sheet dùng để tham khảo

Ở bài này, dịch thuật Era xin hân hạnh cung cấp đến quý khách một phần của bản dịch báo cáo tài chính tiếng Anh đó là : Bảng cân đối kế toán ( Balance sheet ). Trong 4 báo cáo bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính thì Bảng cân đối kế toán là báo cáo thể hiện rõ và chi tiết nhất các con số phát sinh của doanh nghiệp trong một năm hoạt động tài chính.

 

xxx COMPANY LIMITED

BALANCE SHEET

As at December 31, 2015

This statement should be read together with the Notes to the Financial Statement           Form no. B01-DN

(Currency: VND)

ASSETS

Code Notes December 31, 2015

January 01, 2015

Restated

1 2 3 4 5
A. Current assets

(100 = 110+120+130+140+150)

 

100

   

 

 

 

I. Cash and cash equivalents 110 V.01
1. Cash 111
2. Cash equivalents 112
II. Short-term financial investments 120  
1. Held for trading Securities 121
2. Provision for devaluation of held for trading securities 122
3. Held to maturity investments 123
III. Current receivables 130  
1. Current trade receivables 131 V.02
2. Current advanced payments to suppliers 132 V.03
3. Intra-company current receivables 133
4. Receivables based on stages of construction contract schedule 134
5. Current loans receivable 135
6. Other current receivables 136 V.04
7. Provision for current doubt debts 137
8. Shortage of assets awaiting solution 139
IV. Inventories 140  
1. Inventories 141 V.05
2. Provision for devaluation of inventories 149
V. Other current assets 150  
1. Current prepaid expenses 151
2. Deductible VAT 152
3. Tax and other receivables from the State 153
4. Government bond trading transaction 154
5. Other current assets 155
B. Non-current assets

(200 = 210+220+240+250+260)

 

200

   

 

 

 

I. Non-current receivables 210      
1. Non-current trade receivables 211
2. Non-current advanced payments to suppliers 212
3. Working capital provided to sub-units 213
4. Intra-company non-current receivables 214
5. Non-current loan receivables 215
6. Other non-current receivables 216
7. Provision for non-current doubt debts 219
II. Fixed assets 220  
1. Tangible fixed assets 221 V.06
Cost 222
Accumulated depreciation 223
2. Finance lease fixed assets 224  
Cost 225
Accumulated depreciation 226
3. Intangible fixed asset 227
Cost 228
Accumulated depreciation 229
III. Investment property 230  
Cost 231
Accumulated depreciation 232
IV. Non-current property in progress 240    
1. Non-current work in progress 241
2. Construction in progress 242 V.07
V. Non-current financial investments 250      
1. Investments in subsidiaries 251
2. Investments in associates and joint-ventures 252
3. Investments in equity of other entities 253
4. Provision for devaluation of non-current financial investments 254
5. Held to maturity investments 255
VI. Other non-current assets 260
1. Non-current prepaid expenses 261
2. Deferred income tax assets 262
3. Non-current equipment, supplies and spare parts for replacement 263
4. Other non-current assets 268
  Total assets (270 = 100+200) 270    
RESOURCES Code Notes December 31, 2015

January 01, 2015

Restated

1 2 3 4 5
A. Liabilities (300 = 310+330) 300  
1. Current liabilities 310  
1. Current trade payables 311 V.08
2. Current deferred revenue 312 V.09
3. Tax and payables to the State 313 V.10
4. Payables to employees 314
5. Current payable expenses 315 V.11
6. Intra-Company current payables 316
7. Payables based on stages of construction contract schedule 317
8. Current unrealized revenue 318
9. Other current payables 319 V.12
10. Current loans and finance lease liabilities 320 V.13
11. Provision for current payables 321
12. Bonus, welfare fund 322
13. Price stabilization fund 323
14. Government bond purchased for resale 324
II. Non-current liabilities 330  
1. Non-current trade payables 331
2. Non-current deferred revenue 332
3. Non-current payable expenses 333
4. Intra-company payables for operating capital received 334
5. Non-current payables 335
6. Non-current unrealized revenue 336
7. Other non-current payables 337
8. Non-current loans and finance lease liabilities 338 V.14
9. Transition bonds 339
10. Preference stocks 340
11. Deferred income tax payable 341
12. Provision for non-current payables 342
13. Science and technology development fund 343
B. Owners’ equity (400 = 410 + 430) 400  
I. Owners’ equity 410 V.15
1. Paid-in capital 411
2. Capital surplus 412
3. Conversion option on convertible bonds 413
4. Owners’ other capital 414
5. Treasury stocks 415
6. Differences  upon asset revaluation 416
7. Exchange rate differences 417
8. Development investment fund 418
9. Enterprise reorganization assistance fund 419
10. Other equity fund 420
11. Undistributed profit after tax 421
Undistributed profit after tax brought forward 421a  
Undistributed profit after tax for the current period 421b  
12. Construction investment fund 422  
II. Other funds 430  
1. Funds 431
2. Funds that form fixed assets 432
Total resources (440 = 300+400) 440  

Ho Chi Minh city, March 21, 2016                                                                                         

Director

(signed & sealed)

Chief Accountant

(signed)

Preparer

(signed)

 

Tin liên quan

  1.  Dịch thuật giấy khám sức khỏe

  2.  Dịch thuật công chứng tiếng Đức sổ hộ khẩu

  3.  Mẫu dịch hợp đồng thuê nhà tiếng Anh

  4.  Mẫu dịch tờ khai thuế GTGT tiếng Anh

  5.  Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng Anh

  6.  Mẫu dịch báo cáo tài chính tiếng Anh (Financial statement) – Cash flow statement

Bình luận